Veelgestelde vragen

Hoe word ik aangemeld bij Topselect?

De opdrachtgever meldt u aan. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek uw gegevens in te vullen en een afspraak te maken voor controle van uw ID. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op. Nadat u bent langs geweest met uw ID, ontvangt u de arbeidsovereenkomst digitaal  ter ondertekening.

Als u al eerder bij Topselect heeft gewerkt kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan of de gegevens die bij ons bekend zijn nog kloppen. Denk bijvoorbeeld aan uw adres, bank- of girorekening of de inhouding van loonheffingskorting.

Topselect voorziet elk identificatie document van een watermerk. Zodat duidelijk is dat het om een kopie gaat dat alleen bestemd is voor Topselect.

Bent u oproepkracht dan is de opzegtermijn 4 dagen.  Opzeggen kan door het ontslag formulier in te vullen en te versturen. U vindt dit formulier in uw TIS account.

Heeft u een maandloon contract of een flex contract met vaste uren (urenbriefjes), dan kunt u in afstemming met uw feitelijk leidinggevende opzeggen. De opzegtermijn is 3 maanden als u langer dan 12 maanden, twee maanden als u langer dan 6 maanden en korter dan 12 maanden, en één maand als u korter dan 6 maanden in dienst bent geweest. Opzeggen kan per eerste van de maand. U kunt opzeggen door een e-mail te sturen waarin uw leidinggevende ook akkoord gaat met de opzegging en het formulier in te vullen in uw TIS account.

 

U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via info@topselectgroep.nl

Voor werknemers die via Topselect werken, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van de inlener.

Werkt u op detacheringsbasis voor de Universiteit Utrecht?  Dan zijn vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van Universiteit Utrecht op u van toepassing.

 

Als u een contract heeft met uitgestelde prestatieplicht (u bent oproepkracht) of u heeft een flexibel contract met vaste uren, dan moet u uw uren declareren. Medewerkers met een maandloon contract krijgen automatisch uitbetaald voor het aantal uren dat in hun contract is vastgelegd.

U kunt uw uren digitaal declareren in uw account. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken via tis.topselectgroep.nl. Uren dienen in dezelfde week waarin u heeft gewerkt gedeclareerd te worden. Zodra de ingevoerde uren zijn goedgekeurd door uw leidinggevende worden deze verwerkt. U kunt de status van uw declaratie volgen in uw account onder het kopje  ‘urenoverzicht’.

 

Pas als wij uw getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen kunnen wij tot uitbetaling overgaan.

Oproepkrachten worden wekelijks uitbetaald. Urenbriefjes die vóór woensdag  9.00 uur zijn goedgekeurd door de leidinggevende worden dezelfde week verwerkt. In de regel betekent dit dat het salaris uiterlijk op vrijdag wordt bijgeschreven op uw bankrekening.
Medewerkers met een maandloon contract worden maandelijks rond de 25e uitbetaald.

Na betaling van uw salaris kunt u de salarisspecificatie terug vinden in uw TIS account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

 

Jaarlijks, uiterlijk in de derde week van februari, is uw jaaropgave beschikbaar in uw TIS account.

De reiskosten voor woon-werkverkeer worden vergoed conform de regeling van de inlener.

Werkt u voor de Unversiteit Utrecht (UU) én bent u student? Dan worden de reiskosten voor woon-werkverkeer niet vergoed. Heeft u incidentele reiskosten, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Werkt u bij de UU en bent u géén student dan geldt de reiskostenvergoeding van de UU. Uw leidinggevende geeft bij de aanvraag aan of u recht heeft op reiskostenvergoeding of niet.

Als u werkt, betaalt u belasting over uw salaris. Dit heet loonheffing. De loonheffing wordt ingehouden op uw salaris. U heeft recht op korting op uw loonheffing. In het aanmeldformulier dat u ontvangt van Topselect geeft u aan of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.
Let op! Werkt u tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of ontvangt u naast uw baan een uitkering? Dan kunt u maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting aanvragen (kies de werkgever waar u de meeste uren werkt). Als u bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijgt u namelijk te veel korting op uw belasting. U moet dan achteraf belasting terug betalen. U kunt de loonheffingskorting zo vaak als u wilt wisselen van de ene werkgever naar de andere.

Hoogte korting
De hoogte van de korting is o.a. afhankelijk van het salaris dat u ontvangt en uw leeftijd. Het is daarom lastig een indicatie te geven. Op de website van de belastingdienst kunt u hier meer informatie over vinden. Kijk op de witte weektabel/maandtabel van het betreffende jaar. Vervolgens zoekt u op uw bruto salaris per periode. Dan kunt u zien hoeveel korting u krijgt en hoeveel er wordt ingehouden als u de loonheffingskorting wel of niet toepast.

Loonheffingskorting wijzigen

U kunt uw loonheffingskorting wijzigen in uw persoonlijke account. Dit doet u onder het kopje mijn gegevens. Kies vervolgens voor wijzigen loonheffingskorting. Om in te loggen op uw account of om een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

Het is mogelijk dat u op basis van uw totale inkomsten over enig jaar teveel belasting heeft betaald. Als er te veel loonheffing is ingehouden, wordt dit bij uw aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar gecorrigeerd. Dit betekent dat u ofwel geld terugkrijgt, indien er teveel is ingehouden, ofwel geld moet bijbetalen, indien er te weinig is ingehouden.

Als u oproepkracht bent of flexmedewerker met vaste uren worden naast uw salaris reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen (verlofuren). Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of, als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband. Op uw loonstrook kunt u zien hoeveel vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Als u een vrije dag opneemt kunt u dit aangeven door in uw urenbriefje de optie verlof te kiezen. Op uw urenbriefje kunt u zien hoeveel verlofuren u heeft opgebouwd. Als u de uren niet opneemt worden deze aan het einde van uw dienstverband uitbetaald.

Als u een maandloon contract heeft, is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen op hoeveel doorbetaalde vakantie-uren u recht heeft. Vakantie-uren worden niet uitbetaald, u wordt geacht deze gedurende de looptijd van uw contract op te nemen. U kunt verlof opnemen via VerlofApp Hiervoor krijgt u aan het begin van uw contract een uitnodiging.

Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of, als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband.

 

Bij oproepkrachten of flexmedewerkers met vaste uren worden uren uitbetaald als de feestdag valt op een dag waarop u normaal gesproken zou werken/opgeroepen bent. Op uw urenbriefje kunt u uw uren invullen onder de optie feestdagen.

Heeft u een maandloon contract dan krijgt u op feestdagen gewoon doorbetaald als het gaat om een dag waarop u normaal gesproken zou werken.

Doorbetaalde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag. Brugdagen worden niet doorbetaald.

 

De arbeidsvoorwaarden van de inlener zijn op u van toepassing.

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht, dan heeft u recht op een eindejaarsuitkering. Deze wordt in december of aan het einde van uw dienstverband naar rato aan u uitbetaald.

Bent u oproepkracht, dan geeft u de verlofuren door aan Topselect via een urenbriefje in uw TIS account. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Uren worden alleen uitbetaald als er voldoende reservering is opgebouwd. In uw urenbriefje kunt u zien hoeveel uren u heeft opgebouwd.

Maandloners ontvangen, zodra ze in dienst zijn bij Topselect, een uitnodiging van Verlof app. Via dit systeem kunt u, nadat uw leidinggevende akkoord heeft gegeven, uw verlof uren doorgeven aan Topselect. U ziet ook direct hoeveel verlof uren u (nog) heeft.

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten en de ZANU van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Werkt u voor een andere opdrachtgever? Dan geldt de cao of regeling van deze opdrachtgever. Is er geen cao of regeling, dan gelden de wettelijke regelingen. Zie rijksoverheid.nl

U heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van uw arbeidsovereenkomst.

 

U dient zich op de eerste verzuimdag door ziekte zo spoedig mogelijk af te melden bij Topselect. Dit kan via een e-mail. Daarnaast informeert u ook uw feitelijk leidinggevende. Als u weer beter en aan het werk bent, stuurt u een bericht aan Topselect.

U kunt een afspraak maken bij de bedrijfsarts als u vragen heeft over uw werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts samen met u bekijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn. Meer informatie vindt u hier.

Op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg, op calamiteiten- en ander kort durend verzuimverlof, op kortdurend en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof zijn de bepalingen van de Wet arbeid en zorg van toepassing. Zie:  www.szw.nl

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Per 1 januari 2021 hebben alle payrollmedewerkers van 21 jaar en ouder recht op een ‘adequaat’ pensioen. Dit is zo bepaald in de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De huidige pensioenuitvoerder STIPP biedt deze adequate regeling niet. Daarom zorgt Topselect per 1 januari 2021 voor een vervangende regeling, uitgevoerd door een nieuwe pensioenverzekeraar: Brand New Day. Topselect voldoet daarmee aan het wettelijk vereiste voor een ‘adequaat’ pensioen.

Wat houdt het in?

> Medewerkers van 21 jaar en ouder, bouwen in de nieuwe regeling vanaf hun eerste werkdag tot uiterlijk hun 68e verjaardag pensioenrechten op. Er is geen wachttijd zoals bij STIPP.

> Topselect betaalt de premie voor de pensioenregeling. Er is dus geen werknemersbijdrage zoals in de Plusregeling van STIPP.

> Voor 2021 is de premie 14,5%. De premie is inclusief de premie voor partnerpensioen, wezenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en administratiekosten.

> De pensioenregeling kent voor iedereen een dekking voor het nabestaandenpensioen.

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen bij STIPP?

Uw opgebouwde pensioen blijft bij STIPP conform de regels van STIPP. U kunt nog steeds inloggen in uw eigen omgeving bij STIPP.

Als u bij Topselect in dienst bent, kunt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Hiermee kunt u niet alleen uzelf, maar ook uw gezinsleden voordelig verzekeren. Voor de deelnemende zorgverzekeraars en verdere informatie klik hier.

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hierin vindt u informatie die belangrijk is als u via Topselect werkt. Zoals bijvoorbeeld veelgestelde vragen, de arbeidsvoorwaarden en nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. Ook kunt u hier uw uren declareren en kunt u zien welke nieuwe vacatures er zijn. U kunt een account aanmaken op tis.topselectgroep.nl

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

BV Topselect
Daltonlaan 400, 3e etage
3584 BK Utrecht
Telefoon 085-0775040
E-mail: info@topselectgroep.nl