Veelgestelde vragen

Hoe word ik aangemeld bij Topselect?

De opdrachtgever meldt u aan. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek uw gegevens in te vullen en een afspraak te maken voor controle van uw ID. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op. Nadat u bent langs geweest met uw ID, ontvangt u de arbeidsovereenkomst digitaal  ter ondertekening.

Als u al eerder bij Topselect heeft gewerkt kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan of de gegevens die bij ons bekend zijn nog kloppen. Denk bijvoorbeeld aan uw adres, bank- of girorekening of de inhouding van loonheffingskorting.

Topselect voorziet elk identificatie document van een watermerk. Zodat duidelijk is dat het om een kopie gaat dat alleen bestemd is voor Topselect.

Bent u oproepkracht dan is de opzegtermijn één maand. Opzeggen kan ook tussentijds, mits dit is afgestemd en akkoord is met uw feitelijk leidinggevende. Opzeggen kan door het ontslag formulier in te vullen en te versturen. U vindt dit formulier in uw TIS account.

Heeft u een maandloon contract, dan kunt u in afstemming met uw feitelijk leidinggevende opzeggen. De opzegtermijn is één maand en kan per eerste van de maand. U kunt opzeggen door een mail te sturen waarin uw leidinggevende ook akkoord gaat met de opzegging.

U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via info@topselectgroep.nl

Topselect valt deels onder de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao). Dit geldt voor de bepalingen omtrent ziekte en verlof. Ook maakt Topselect gebruik van de verruimde ketenregeling. Voor het overige volgt Topselect de regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek. Zie voor meer informatie onze arbeidsvoorwaarden.

Alleen als u een contract heeft met uitgestelde prestatieplicht (u bent oproepkracht) moet u uw uren declareren. Medewerkers met een maandloon contract krijgen automatisch uitbetaald voor het aantal uren dat in hun contract is vastgelegd. U kunt uw uren digitaal declareren in uw account. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken op tis.topselectgroep.nl. Uren dienen in dezelfde week waarin u heeft gewerkt gedeclareerd te worden. Zodra de ingevoerde uren zijn goedgekeurd door uw leidinggevende worden deze verwerkt. U kunt de status van uw declaratie volgen in uw account onder het kopje  'urenoverzicht'.

Pas als wij uw getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen kunnen wij tot uitbetaling overgaan.

Oproepkrachten worden wekelijks uitbetaald. Urenbriefjes die vóór woensdag  9.00 uur zijn goedgekeurd door de leidinggevende worden dezelfde week verwerkt. In de regel betekent dit dat het salaris uiterlijk op vrijdag wordt bijgeschreven op uw bankrekening.
Medewerkers met een maandloon contract worden maandelijks rond de 25e uitbetaald.

Direct na betaling van uw salaris ontvangt u een loonspecificatie per e-mail. U kunt deze specificaties ook terug vinden in uw persoonlijke account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

U ontvangt jaarlijks, uiterlijk in de derde week van februari, een jaaropgave.

Als uw  leidinggevende bij de Universiteit Utrecht akkoord is met een vergoeding van de reiskosten voor woon- werkverkeer, dan worden de kosten vergoed. De reiskosten vergoeding bedraagt € 0,08 per kilometer, met een maximum van 60 kilometer per dag.

Als u werkt, betaalt u belasting over uw salaris. Dit heet loonheffing. De loonheffing wordt ingehouden op uw salaris. U heeft recht op korting op uw loonheffing. In het aanmeldformulier dat u ontvangt van Topselect geeft u aan of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.
Let op! Werkt u tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of ontvangt u naast uw baan een uitkering? Dan kunt u maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting aanvragen (kies de werkgever waar u de meeste uren werkt). Als u bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijgt u namelijk te veel korting op uw belasting. U moet dan achteraf belasting terug betalen. U kunt de loonheffingskorting zo vaak als u wilt wisselen van de ene werkgever naar de andere.

Hoogte korting
De hoogte van de korting is o.a. afhankelijk van het salaris dat u ontvangt en uw leeftijd. Het is daarom lastig een indicatie te geven. Op de website van de belastingdienst kunt u hier meer informatie over vinden. Kijk op de witte weektabel/maandtabel van het betreffende jaar. Vervolgens zoekt u op uw bruto salaris per periode. Dan kunt u zien hoeveel korting u krijgt en hoeveel er wordt ingehouden als u de loonheffingskorting wel of niet toepast.

Loonheffingskorting wijzigen

U kunt uw loonheffingskorting wijzigen in uw persoonlijke account. Dit doet u onder het kopje mijn gegevens. Kies vervolgens voor wijzigen loonheffingskorting. Om in te loggen op uw account of om een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

Het is mogelijk dat u op basis van uw totale inkomsten over enig jaar teveel belasting heeft betaald. Als er te veel loonheffing is ingehouden, wordt dit bij uw aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar gecorrigeerd. Dit betekent dat u ofwel geld terugkrijgt, indien er teveel is ingehouden, ofwel geld moet bijbetalen, indien er te weinig is ingehouden.

Als u oproepkracht bent, worden naast uw salaris reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen (verlofuren). Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, of als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband. Op uw loonstrook kunt u zien hoeveel vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Als u een vrije dag opneemt geeft u dit aan in uw urenbriefje. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Op uw urenbriefje kunt u zien hoeveel verlofuren u heeft opgebouwd.

Als u een maandloon contract heeft, is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen op hoeveel doorbetaalde verlofuren u recht heeft. Verlofuren worden niet uitbetaald, u wordt geacht deze gedurende de looptijd van uw contract op te nemen.  Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, of als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband.

Bij oproepkrachten worden uren uitbetaald als de feestdag valt op een dag waarop u normaal gesproken zou werken/opgeroepen bent. Op uw urenbriefje kunt u deze uren invullen onder de optie 'feestdagen'.  Heeft u een maandloon contract dan krijgt u op feestdagen gewoon doorbetaald als het gaat om een dag waarop u normaal gesproken zou werken.

Doorbetaalde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei (in lustrumjaren), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag. Brugdagen worden niet doorbetaald.

Bent u oproepkracht, dan geeft u de verlofuren door aan Topselect via een urenbriefje in uw TIS account. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Uren worden alleen uitbetaald als er voldoende reservering is opgebouwd. In uw urenbriefje kunt u zien hoeveel uren u heeft opgebouwd.

Maandloners ontvangen, zodra ze in dienst zijn bij Topselect, een uitnodiging van Verlof app. Via dit systeem kunt u, nadat uw leidinggevende akkoord heeft gegeven, uw verlof uren doorgeven aan Topselect. U ziet ook direct hoeveel verlof uren u (nog) heeft.

Gedurende de eerste 52 weken heeft u recht op 91% van uw loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week op 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

Voor oproepkrachten geldt deze regeling alleen voor de dag(en) dat u bent opgeroepen en ingepland of ziek wordt tijdens uw werkzaamheden.  De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

U heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van uw arbeidsovereenkomst. Zie hierover ook de arbeidsvoorwaarden van Topselect.

U dient zich op de eerste verzuimdag door ziekte zo spoedig mogelijk af te melden bij Topselect. Dit kan via een e-mail. Daarnaast informeert u ook uw feitelijk leidinggevende. Als u weer beter en aan het werk bent, stuurt u een bericht aan Topselect.

U kunt een afspraak maken bij de bedrijfsarts als u vragen heeft over uw werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts samen met u bekijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn. Meer informatie vindt u hier.

Na 26 weken gaat u pensioen opbouwen in de basis regeling van StiPP. Hiervoor draagt u geen werknemers premie af. Na 78 weken bouwt u pensioen op in de Plus regeling. In de Plus regeling draagt u 4% premie af. Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u direct contact opnemen met StiPP.

Als u bij Topselect in dienst bent, kunt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Hiermee kunt u niet alleen uzelf, maar ook uw gezinsleden voordelig verzekeren. Voor de deelnemende zorgverzekeraars en verdere informatie klik hier.

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hierin vindt u informatie die belangrijk is als u via Topselect werkt. Zoals bijvoorbeeld veelgestelde vragen, de arbeidsvoorwaarden en nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. Ook kunt u hier uw uren declareren en kunt u zien welke nieuwe vacatures er zijn. U kunt een account aanmaken op tis.topselectgroep.nl

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

BV Topselect
Bolognalaan 10, 3583 CJ Utrecht
Telefoon 088 756 7729
E-mail: info@topselectgroep.nl