Veelgestelde vragen

Hoe word ik aangemeld bij Topselect?

De opdrachtgever meldt u aan. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek uw gegevens in te vullen. Nadat we een digitale ID controle hebben gedaan, stelt Topselect de arbeidsovereenkomst op. Deze ontvangt u per e-mail ter ondertekening.

Als u al eerder bij Topselect heeft gewerkt kunt u dat aangeven in de e-mail die u ontvangt. Wij kijken dan of de gegevens die bij ons bekend zijn nog kloppen. Denk bijvoorbeeld aan uw adres, bank- of girorekening of de inhouding van loonheffingskorting.

Topselect voorziet elk identificatie document van een watermerk. Zodat duidelijk is dat het om een kopie gaat dat alleen bestemd is voor Topselect. Het ID wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. Vindt u het toch geen prettig idee, dan kunt u altijd langskomen op kantoor voor een controle van uw ID. U kunt contact opnemen om een afspraak te maken.

Bent u oproepkracht dan is de opzegtermijn 4 dagen.  U zegt op door het ontslag formulier in te vullen en te versturen. U vindt dit formulier in uw TIS account.

Heeft u een maandloon contract of een flex contract met vaste uren (urenbriefjes), dan kunt u in afstemming met uw feitelijk leidinggevende opzeggen. De opzegtermijn is 3 maanden als u langer dan 12 maanden, twee maanden als u langer dan 6 maanden en korter dan 12 maanden, en één maand als u korter dan 6 maanden in dienst bent geweest. Opzeggen kan per eerste van de maand. U kunt opzeggen door een e-mail te sturen waarin uw leidinggevende ook akkoord gaat met de opzegging en het formulier in te vullen in uw TIS account.

 

U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via info@topselectgroep.nl

Voor werknemers die via Topselect werken, gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van de inlener.

Werkt u op detacheringsbasis voor de Universiteit Utrecht?  Dan zijn vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van Universiteit Utrecht op u van toepassing.

 

Als u een contract heeft met uitgestelde prestatieplicht (u bent oproepkracht) of u heeft een flexibel contract met vaste uren, dan moet u uw uren declareren. Medewerkers met een maandloon contract krijgen automatisch uitbetaald voor het aantal uren dat in hun contract is vastgelegd.

U kunt uw uren digitaal declareren in uw account. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken via tis.topselectgroep.nl. Uren dienen in dezelfde week waarin u heeft gewerkt gedeclareerd te worden. Zodra de ingevoerde uren zijn goedgekeurd door uw leidinggevende worden deze verwerkt. U kunt de status van uw declaratie volgen in uw account onder het kopje  ‘urenoverzicht’.

 

Pas als wij uw getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen kunnen wij tot uitbetaling overgaan.

Oproepkrachten worden wekelijks uitbetaald. Urenbriefjes die vóór woensdag  9.00 uur zijn goedgekeurd door de leidinggevende worden dezelfde week verwerkt. In de regel betekent dit dat het salaris uiterlijk op vrijdag wordt bijgeschreven op uw bankrekening.
Medewerkers met een maandloon contract worden maandelijks rond de 25e uitbetaald.

Na betaling van uw salaris kunt u de salarisspecificatie terug vinden in uw TIS account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

 

Jaarlijks, uiterlijk in de derde week van februari, is uw jaaropgave beschikbaar in uw TIS account.

De reiskosten voor woon-werkverkeer worden vergoed conform de regeling van de inlener.

Werkt u voor de Unversiteit Utrecht (UU) én bent u student? Dan worden de reiskosten voor woon-werkverkeer niet vergoed. Heeft u incidentele reiskosten, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Werkt u bij de UU en bent u géén student dan geldt de reiskostenvergoeding van de UU. Uw leidinggevende geeft bij de aanvraag aan of u recht heeft op reiskostenvergoeding of niet.

Als u werkt, betaalt u belasting over uw salaris. Dit heet loonheffing. De loonheffing wordt ingehouden op uw salaris. U heeft recht op korting op uw loonheffing. In het aanmeldformulier dat u ontvangt van Topselect geeft u aan of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.
Let op! Werkt u tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of ontvangt u naast uw baan een uitkering? Dan kunt u maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting aanvragen (kies de werkgever waar u de meeste uren werkt). Als u bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijgt u namelijk te veel korting op uw belasting. U moet dan achteraf belasting terug betalen. U kunt de loonheffingskorting zo vaak als u wilt wisselen van de ene werkgever naar de andere.

Hoogte korting
De hoogte van de korting is o.a. afhankelijk van het salaris dat u ontvangt en uw leeftijd. Het is daarom lastig een indicatie te geven. Op de website van de belastingdienst kunt u hier meer informatie over vinden. Kijk op de witte weektabel/maandtabel van het betreffende jaar. Vervolgens zoekt u op uw bruto salaris per periode. Dan kunt u zien hoeveel korting u krijgt en hoeveel er wordt ingehouden als u de loonheffingskorting wel of niet toepast.

Loonheffingskorting wijzigen

U kunt uw loonheffingskorting wijzigen in uw persoonlijke account. Dit doet u onder het kopje mijn gegevens. Kies vervolgens voor wijzigen loonheffingskorting. Om in te loggen op uw account of om een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

Als u oproepkracht bent of flexmedewerker met vaste uren worden naast uw salaris reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen (verlofuren). Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of, als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband. Op uw loonstrook kunt u zien hoeveel vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Als u een vrije dag opneemt kunt u dit aangeven door in uw urenbriefje de optie verlof te kiezen. Op uw urenbriefje kunt u zien hoeveel verlofuren u heeft opgebouwd. Als u de uren niet opneemt worden deze aan het einde van uw dienstverband uitbetaald.

Als u een maandloon contract heeft, is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen op hoeveel doorbetaalde vakantie-uren u recht heeft. Vakantie-uren worden niet uitbetaald, u wordt geacht deze gedurende de looptijd van uw contract op te nemen. U kunt verlof opnemen via VerlofApp Hiervoor krijgt u aan het begin van uw contract een uitnodiging.

Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of, als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband.

 

Bij oproepkrachten of flexmedewerkers met vaste uren worden uren uitbetaald als de feestdag valt op een dag waarop de medewerker normaal gesproken zou werken/opgeroepen is, maar niet kan werken omdat de locatie gesloten is. De uren, die de medewerker normaal gesproken had gewerkt, worden ingevuld onder de optie feestdagen in het urenbriefje.

Is de locatie open en kan de medewerker gewoon naar werk, dan worden de uren gedeclareerd zoals gebruikelijk, onder normale uren.

Heeft u een maandloon contract dan krijgt u op feestdagen automatisch doorbetaald als het gaat om een dag waarop u normaal gesproken zou werken.

Doorbetaalde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag. Brugdagen worden niet doorbetaald.

 

 

 

De arbeidsvoorwaarden van de inlener zijn op u van toepassing.

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht, dan heeft u recht op een eindejaarsuitkering. Deze wordt in november of aan het einde van uw dienstverband naar rato aan u uitbetaald.

Bent u oproepkracht, dan geeft u de verlofuren door aan Topselect via een urenbriefje in uw TIS account. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Uren worden alleen uitbetaald als er voldoende reservering is opgebouwd. In uw urenbriefje kunt u zien hoeveel uren u heeft opgebouwd.

Maandloners ontvangen, zodra ze in dienst zijn bij Topselect, een uitnodiging van Verlof app. Via dit systeem kunt u, nadat uw leidinggevende akkoord heeft gegeven, uw verlof uren doorgeven aan Topselect. U ziet ook direct hoeveel verlof uren u (nog) heeft.

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten en de ZANU van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Werkt u voor een andere opdrachtgever? Dan geldt de cao of regeling van deze opdrachtgever. Is er geen cao of regeling, dan gelden de wettelijke regelingen. Zie rijksoverheid.nl

U heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van uw arbeidsovereenkomst.

 

Kunt u niet komen werken door ziekte, dan is het belangrijk dat u de juiste stappen volgt i.v.m. uitbetaling van ziekte-uren en het evt. aanmelden bij de bedrijfsarts.


  1. U meldt zich op de eerste verzuimdag per e-mail ziek: info@topselectgroep.nl De ziekmelding moet vóór 8.45 uur binnen zijn.

  2. Uw feitelijk leidinggevende moet vóór 8.45 uur op de hoogte zijn gesteld van de ziekmelding.

  3. Als u gedurende uw ziekte op een ander adres verblijft dan het bij Topselect bekende woonadres, dan moet u dat aan ons doorgeven.

  4. Topselect bepaalt of het nodig is u aan te melden bij de bedrijfsarts.

  5. Op de dag dat u hersteld bent, moet u zich vóór 9.30 uur betermelden bij Topselect


Declareren ziekte uren

1. Er is pas recht op betaling van ziekte-uren vanaf het moment dat u een ziekmelding volgens bovenstaande stappen hebt gedaan.

2. De uren die u was ingeroosterd, maar niet kon werken door ziekte, voert u in onder normale uren. Let op! Zet in de opmerkingen dat het om ziekte-uren gaat.

Topselect vindt een veilig klimaat voor alle medewerkers belangrijk. Toch kan het gebeuren dat medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of pesten.

Topselect maakt gebruikt van de vertrouwenspersonen van de universiteit en van externe vertrouwenspersonen.

Werkt u bij de Universiteit Utrecht en wilt u een melding maken van iets dat u heeft gezien of meegemaakt dat gerelateerd is aan uw werk bij de UU?

U kunt dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de UU voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op met de vertrouwenspersonen via: vertrouwenspersonen-ongewenstgedrag@uu.nl

U kunt ook contact opnemen met Topselect: drs. Marjon Ham marjon@topselectgroep.nl

 

Op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg, op calamiteiten- en ander kort durend verzuimverlof, op kortdurend en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof zijn de bepalingen van de Wet arbeid en zorg van toepassing. Zie:  www.szw.nl

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Topselect vindt het belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat. Toch kan het gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, door mentale of fysieke gezondheidsklachten, de sfeer op de werkvloer of andere arbeidsomstandigheden. Hieronder zetten we een aantal handige links op een rij die kunnen helpen bij het nemen van (preventieve) maatregelen.

 Studentenwelzijnpagina van de UU  aanbod van trainingen, coach gesprekken en de well being week

Caring Universities  gratis online services om het mentaal welzijn van studenten te verbeteren.

GoodHabitz  gratis online trainingen o.a. op het gebied van mentale gezondheid, log direct in via je TIS account

 

 

Topselect vindt het belangrijk dat je met plezier naar je werk gaat. Toch kan het gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, door mentale of fysieke gezondheidsklachten, de sfeer op de werkvloer of andere arbeidsomstandigheden. Hieronder zetten we een aantal handige links op een rij die kunnen helpen bij het nemen van (preventieve) maatregelen.

Preventief arbeidsomstandigheden spreekuur het bespreken van werk en (dreigende) gezondheidsklachten met de bedrijfsarts

Vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag op de werkvloer

PAGO je kunt als werknemer een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanvragen. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van risico’s die het werk voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers met zich meebrengt. De werkgever krijgt daarna advies over de te nemen maatregelen. Neem hiervoor contact op met Topselect.

Bijzondere risico’s op de werkvloer, zoals werk in laboratoria, vervoer/transport, veldwerk of werken in de stallen. Je leidinggevende is verplicht je inzicht te geven in deze risico’s en de maatregelen die er zijn om risico’s te beheersen. Zoals bijvoorbeeld het dragen van beschermde kleding. Heb je het idee dat je onvoldoende geinformeerd wordt, geef dit dan aan bij je leidinggevende of neem contact op met Topselect.

 

Per 1 januari 2024 bouwen payrollmedewerkers van Topselect pensioen op vanaf 18 jaar. (dit was 21 jaar)

Werkt u bij Topselect, dan bouwt u pensioen op bij Doenpensioen van a.s.r. (voorheen Brand New Day).

Wat houdt het in?

> Medewerkers van 18 jaar en ouder, bouwen vanaf hun eerste werkdag tot uiterlijk hun 68e verjaardag pensioenrechten op.

> Topselect betaalt de premie voor de pensioenregeling. Er is dus geen werknemersbijdrage.

> De premie is inclusief de premie voor partnerpensioen, wezenpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en administratiekosten.

> De pensioenregeling kent voor iedereen een dekking voor het nabestaandenpensioen.

Meer informatie over Doenpensioen van a.s.r.

Als u bij Topselect in dienst bent, kunt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Hiermee kunt u niet alleen uzelf, maar ook uw gezinsleden voordelig verzekeren. Voor de deelnemende zorgverzekeraars en verdere informatie klik hier.

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hierin vindt u informatie die belangrijk is als u via Topselect werkt. Zoals bijvoorbeeld veelgestelde vragen, de arbeidsvoorwaarden en nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. Ook kunt u hier uw uren declareren en kunt u zien welke nieuwe vacatures er zijn. U kunt een account aanmaken op tis.topselectgroep.nl

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

BV Topselect
Daltonlaan 400, 3e etage
3584 BK Utrecht
Telefoon 085-0775040
E-mail: info@topselectgroep.nl