Veelgestelde vragen

Hoe word ik aangemeld bij Topselect?

De opdrachtgever meldt u aan. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek uw gegevens in te vullen en een afspraak te maken voor controle van uw ID. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op. Nadat u bent langs geweest met uw ID, ontvangt u de arbeidsovereenkomst digitaal  ter ondertekening.

Als u al eerder bij Topselect heeft gewerkt kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan of de gegevens die bij ons bekend zijn nog kloppen. Denk bijvoorbeeld aan uw adres, bank- of girorekening of de inhouding van loonheffingskorting.

Topselect voorziet elk identificatie document van een watermerk. Zodat duidelijk is dat het om een kopie gaat dat alleen bestemd is voor Topselect.

Bent u oproepkracht dan is de opzegtermijn één maand. Opzeggen kan ook tussentijds, mits dit is afgestemd en akkoord is met uw feitelijk leidinggevende. Opzeggen kan door het ontslag formulier in te vullen en te versturen. U vindt dit formulier in uw account of op de website.

Heeft u een maandloon contract, dan kunt u in afstemming met uw feitelijk leidinggevende opzeggen. De opzegtermijn is één maand en kan per eerste van de maand. U kunt opzeggen door een mail te sturen waarin uw leidinggevende ook akkoord gaat met de opzegging.

U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via info@topselectgroep.nl

Topselect valt deels onder de cao voor uitzendkrachten (ABU-cao). Dit geldt voor de bepalingen omtrent ziekte en verlof. Ook maakt Topselect gebruik van de verruimde ketenregeling. Voor het overige volgt Topselect de regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek. Zie voor meer informatie onze arbeidsvoorwaarden.

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hier vindt u alle informatie bij elkaar. U heeft overzicht welke medewerkers u heeft aangemeld, u ziet wanneer contracten aflopen en u kunt nieuwe medewerkers aanmelden. Ook kunt u hier de urenbriefjes van uw medewerkers goedkeuren. Daarnaast vindt u hier nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. In de toekomst zullen hier nog nieuwe functionaliteiten bij komen.

U kunt een account aanmaken op https://tis.topselectgroep.nl/

Alleen als u een contract heeft met uitgestelde prestatieplicht (u bent oproepkracht) moet u uw uren declareren. Medewerkers met een maandloon contract krijgen automatisch uitbetaald voor het aantal uren dat in hun contract is vastgelegd. U kunt uw uren digitaal declareren in uw account. Als u nog geen account heeft kunt u dit aanmaken op tis.topselectgroep.nl. Uren dienen in dezelfde week waarin u heeft gewerkt gedeclareerd te worden. Zodra de ingevoerde uren zijn goedgekeurd door uw leidinggevende worden deze verwerkt. U kunt de status van uw declaratie volgen in uw account onder het kopje  'urenoverzicht'.

Pas als wij uw getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen kunnen wij tot uitbetaling overgaan.

Oproepkrachten worden wekelijks uitbetaald. Urenbriefjes die vóór woensdag  9.00 uur zijn goedgekeurd door de leidinggevende worden dezelfde week verwerkt. In de regel betekent dit dat het salaris uiterlijk op vrijdag wordt bijgeschreven op uw bankrekening.
Medewerkers met een maandloon contract worden maandelijks rond de 25e uitbetaald.

Direct na betaling van uw salaris ontvangt u een loonspecificatie per e-mail. U kunt deze specificaties ook terug vinden in uw persoonlijke account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

U ontvangt jaarlijks, uiterlijk in de derde week van februari, een jaaropgave.

Als uw  leidinggevende bij de Universiteit Utrecht akkoord is met een vergoeding van de reiskosten voor woon- werkverkeer, dan worden de kosten vergoed. De reiskosten vergoeding bedraagt € 0,08 per kilometer, met een maximum van 60 kilometer per dag.

Als u werkt, betaalt u belasting over uw salaris. Dit heet loonheffing. De loonheffing wordt ingehouden op uw salaris. U heeft recht op korting op uw loonheffing. In het aanmeldformulier dat u ontvangt van Topselect geeft u aan of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.
Let op! Werkt u tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of ontvangt u naast uw baan een uitkering? Dan kunt u maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting aanvragen (kies de werkgever waar u de meeste uren werkt). Als u bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijgt u namelijk te veel korting op uw belasting. U moet dan achteraf belasting terug betalen. U kunt de loonheffingskorting zo vaak als u wilt wisselen van de ene werkgever naar de andere.

Hoogte korting
De hoogte van de korting is o.a. afhankelijk van het salaris dat u ontvangt en uw leeftijd. Het is daarom lastig een indicatie te geven. Op de website van de belastingdienst kunt u hier meer informatie over vinden. Kijk op de witte weektabel/maandtabel van het betreffende jaar. Vervolgens zoekt u op uw bruto salaris per periode. Dan kunt u zien hoeveel korting u krijgt en hoeveel er wordt ingehouden als u de loonheffingskorting wel of niet toepast.

Loonheffingskorting wijzigen

U kunt uw loonheffingskorting wijzigen in uw persoonlijke account. Dit doet u onder het kopje mijn gegevens. Kies vervolgens voor wijzigen loonheffingskorting. Om in te loggen op uw account of om een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl

Het is mogelijk dat u op basis van uw totale inkomsten over enig jaar teveel belasting heeft betaald. Als er te veel loonheffing is ingehouden, wordt dit bij uw aangifte inkomstenbelasting over het betreffende jaar gecorrigeerd. Dit betekent dat u ofwel geld terugkrijgt, indien er teveel is ingehouden, ofwel geld moet bijbetalen, indien er te weinig is ingehouden.

Als u oproepkracht bent, worden naast uw salaris reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen (verlofuren). Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, of als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband. Op uw loonstrook kunt u zien hoeveel vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Als u een vrije dag opneemt geeft u dit aan in uw urenbriefje. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Op uw urenbriefje kunt u zien hoeveel verlofuren u heeft opgebouwd.

Als u een maandloon contract heeft, is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen op hoeveel doorbetaalde verlofuren u recht heeft. Verlofuren worden niet uitbetaald, u wordt geacht deze gedurende de looptijd van uw contract op te nemen.  Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd, of als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband.

Bij oproepkrachten worden uren uitbetaald als de feestdag valt op een dag waarop u normaal gesproken zou werken/opgeroepen bent. Op uw urenbriefje kunt u deze uren invullen onder de optie 'feestdagen'.  Heeft u een maandloon contract dan krijgt u op feestdagen gewoon doorbetaald als het gaat om een dag waarop u normaal gesproken zou werken.

Doorbetaalde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 5 mei (in lustrumjaren), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag. Brugdagen worden niet doorbetaald.

Bent u oproepkracht, dan geeft u de verlofuren door aan Topselect via een urenbriefje in uw TIS account. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Uren worden alleen uitbetaald als er voldoende reservering is opgebouwd. In uw urenbriefje kunt u zien hoeveel uren u heeft opgebouwd.

Maandloners ontvangen, zodra ze in dienst zijn bij Topselect, een uitnodiging van Verlof app. Via dit systeem kunt u, nadat uw leidinggevende akkoord heeft gegeven, uw verlof uren doorgeven aan Topselect. U ziet ook direct hoeveel verlof uren u (nog) heeft.

Gedurende de eerste 52 weken heeft u recht op 91% van uw loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week op 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

Voor oproepkrachten geldt deze regeling alleen voor de dag(en) dat u bent opgeroepen en ingepland of ziek wordt tijdens uw werkzaamheden.  De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

U heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van uw arbeidsovereenkomst. Zie hierover ook de arbeidsvoorwaarden van Topselect.

U dient zich op de eerste verzuimdag door ziekte zo spoedig mogelijk af te melden bij Topselect. Dit kan via een e-mail. Daarnaast informeert u ook uw feitelijk leidinggevende. Als u weer beter en aan het werk bent, stuurt u een bericht aan Topselect.

U kunt een afspraak maken bij de bedrijfsarts als u vragen heeft over uw werk en (dreigende) gezondheidsklachten. Tijdens dit gesprek zal de bedrijfsarts samen met u bekijken wat de vervolgstap zou kunnen zijn. Meer informatie vindt u hier.

Na 26 weken gaat u pensioen opbouwen in de basis regeling van StiPP. Hiervoor draagt u geen werknemers premie af. Na 78 weken bouwt u pensioen op in de Plus regeling. In de Plus regeling draagt u 4% premie af. Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u direct contact opnemen met StiPP.

Als u bij Topselect in dienst bent, kunt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Hiermee kunt u niet alleen uzelf, maar ook uw gezinsleden voordelig verzekeren. Voor de deelnemende zorgverzekeraars en verdere informatie klik hier.

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

B.V. Topselect
Bolognalaan 10, 3583 CJ Utrecht
Telefoon 088 756 7729
E-mail: info@topselectgroep.nl

Een maandloner is in dienst bij Topselect voor een vast aantal uren per week en voor een periode van minimaal drie aaneengesloten maanden. Het in de overeenkomst vastgestelde salaris wordt maandelijks uitbetaald.  Een oproepkracht krijgt een arbeidsovereenkomst voor een wisselend aantal uren (‘nuluren contract’)  en krijgt alleen uitbetaald als hij/zij naar aanleiding van een oproep van de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht.

Zie voor overige verschillen in rechten en plichten de Informatie-en Arbeidsvoorwaarden.

Bij een payroll constructie is Topselect de juridische werkgever van uw medewerker. Dit betekent dat Topselect de werkgevers risico’s draagt. Daarnaast neemt Topselect alle administratieve last van u over. Van het opstellen van contracten tot het uitbetalen van loon.

Nee, Topselect is geen uitzendbureau, maar een payrollbedrijf. Wij nemen een door de opdrachtgever zelf geselecteerde medewerker voor een vastgestelde periode in dienst.

Alle rechten die betrekking hebben op het intellectuele eigendom vallen toe aan de opdrachtgever. Zie Artikel 7 uit de Algemene voorwaarden van Topselect.

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hierin vindt u informatie die belangrijk is als u via Topselect werkt. Zoals bijvoorbeeld veelgestelde vragen, onze arbeidsvoorwaarden en nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. Ook kunt u hier uw uren declareren en kunt u zien welke nieuwe vacatures er zijn. U kunt een account aanmaken op tis.topselectgroep.nl

Als u op de Universiteit Utrecht werkt kunt u hiervoor een aanvraag doen via Campus4Work.  Anders vindt u het  formulier op onze website of, in het geval u al eerder medewerkers heeft aangemeld, in uw Topselect account. De medewerker ontvangt een verzoek om zijn/haar gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op en stuurt deze ter ondertekening aan de medewerker.

1/ Een medewerker kan maximaal 6 contracten krijgen in een periode van 4 jaar. Is de periode tussen de contracten langer dan 6 maanden, dan wordt de keten doorbroken en gaat het aantal contracten en de periode van 4 jaar opnieuw tellen. Let op! Als de medewerker eerder in dienst was bij de UU, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat eerdere contracten bij de UU mee tellen in de keten. Als u weet dat een medewerker al eerder op de UU heeft gewerkt, meld dit dan bij Topselect. Topselect zal ook altijd zelf nagaan of een verlenging mogelijk is.

2/ Een verlenging betekent dat de medewerker een nieuw contract krijgt. De aanvraag voor een verlenging kunt u doen in uw Topselect account.  Kies onder het kopje 'mijn medewerkers' voor de optie oproepkracht danwel maandloner verlengen.

U kunt een e-mail sturen naar info@topselectgroep.nl met daarin:

-Naam medewerker (initialen, achternaam)
-Functienaam
-Naam leidinggevende
-Kostenplaatsnummer (WBS)
-Startdatum nieuw kostenplaatsnummer en/of nieuwe job
-Bruto uurloon

Ja, als u op de UU werkt kunt u hiervoor een aanvraag doen via Campus4Work. Anders kunt u een e-mail sturen naar info@topselectgroep.nl

Bespreek met uw medewerker wat er niet goed gaat en hoe dit opgelost kan worden. Het is van belang om gesprekken en gemaakte afspraken goed te documenteren.
Als er geen verbetering is, gaat u eerst na of er een proeftijd is. Is dit het geval en de proeftijd is nog niet verstreken dan kunt u in overleg met Topselect, de arbeidsovereenkomst ontbinden. Is er geen sprake (meer) van een proeftijd, neem dan altijd contact op met Topselect voor de mogelijke vervolg stappen.

U kunt urenbriefjes digitaal goedkeuren in uw account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl Als er uren zijn om goedgekeurd te worden ontvangt u hierover een e-mail. Nadat u de uren heeft goedgekeurd worden deze verwerkt. U kunt de status volgen in uw account.

In uw Topselect account vindt u onder het kopje 'mijn facturen'  een overzicht van de tarieven.  Ook kunt u contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl als u vragen heeft over de tarieven.

U kunt met de medewerker afspreken dat hij/zij een reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer ontvangt. U kunt dit aangegeven in het aanmeldformulier. De vergoeding bedraagt € 0,08 per kilometer, met een maximum van 60 kilometer per dag. De reiskosten zijn onbelast (netto). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen reizen per auto of OV.

1/ De medewerker moet ten minste twee jaar in dienst zijn geweest
2/De arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet verlengd op initiatief van de werkgever
3/De transitievergoeding is niet verschuldigd bij o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, beëindiging i.v.m. of na de AOW-gerechtigde leeftijd en ernstige verwijtbaarheid van de werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Vanaf januari 2016 zijn de kosten van de transitievergoeding opgenomen in het tarief van Topselect.

Ja. Gedurende de eerste 52 weken is dat 91% van het loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijke minimum loon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

De door Topselect aan de medewerker uitbetaalde uren worden bij u in rekening gebracht. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden.

Voor oproepkrachten geldt dat als hij/zij is opgeroepen om te komen werken en ziek is of ziek wordt tijdens de werkzaamheden, hij/zij recht heeft op doorbetaling van loon.

Op grond van artikel 7:629 BW heeft de medewerker recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Zie hierover ook de arbeidsvoorwaarden van Topselect.

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

BV Topselect
Bolognalaan 10, 3583 CJ Utrecht
Telefoon 088 756 7729
E-mail: info@topselectgroep.nl