Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een account aan?

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hier vindt u alle informatie bij elkaar. U heeft overzicht welke medewerkers u heeft aangemeld, u ziet wanneer contracten aflopen en u kunt nieuwe medewerkers aanmelden. Ook kunt u hier de urenbriefjes van uw medewerkers goedkeuren. Daarnaast vindt u hier nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen. In de toekomst zullen hier nog nieuwe functionaliteiten bij komen.

U kunt een account aanmaken op https://tis.topselectgroep.nl/

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

B.V. Topselect
Bolognalaan 10, 3583 CJ Utrecht
Telefoon 088 756 7729
E-mail: info@topselectgroep.nl

Een maandloner is in dienst bij Topselect voor een vast aantal uren per week en voor een periode van minimaal drie aaneengesloten maanden. Het in de overeenkomst vastgestelde salaris wordt maandelijks uitbetaald.  Een oproepkracht krijgt een arbeidsovereenkomst voor een wisselend aantal uren (‘nuluren contract’)  en krijgt alleen uitbetaald als hij/zij naar aanleiding van een oproep van de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht.

Zie voor overige verschillen in rechten en plichten de Informatie-en Arbeidsvoorwaarden.

Bij een payroll constructie is Topselect de juridische werkgever van uw medewerker. Dit betekent dat Topselect de werkgevers risico’s draagt. Daarnaast neemt Topselect alle administratieve last van u over. Van het opstellen van contracten tot het uitbetalen van loon.

Nee, Topselect is geen uitzendbureau, maar een payrollbedrijf. Wij nemen een door de opdrachtgever zelf geselecteerde medewerker voor een vastgestelde periode in dienst.

Alle rechten die betrekking hebben op het intellectuele eigendom vallen toe aan de opdrachtgever. Zie Artikel 7 uit de Algemene voorwaarden van Topselect.

Als u op de Universiteit Utrecht werkt kunt u hiervoor een aanvraag doen via Campus4Work.  Anders vindt u het  formulier op onze website of, in het geval u al eerder medewerkers heeft aangemeld, in uw Topselect account. De medewerker ontvangt een verzoek om zijn/haar gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op en stuurt deze ter ondertekening aan de medewerker.

1/ Een medewerker kan maximaal 6 contracten krijgen in een periode van 4 jaar. Is de periode tussen de contracten langer dan 6 maanden, dan wordt de keten doorbroken en gaat het aantal contracten en de periode van 4 jaar opnieuw tellen. Let op! Als de medewerker eerder in dienst was bij de UU, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat eerdere contracten bij de UU mee tellen in de keten. Als u weet dat een medewerker al eerder op de UU heeft gewerkt, meld dit dan bij Topselect. Topselect zal ook altijd zelf nagaan of een verlenging mogelijk is.

2/ Een verlenging betekent dat de medewerker een nieuw contract krijgt. De aanvraag voor een verlenging kunt u doen in uw Topselect account.  Kies onder het kopje 'mijn medewerkers' voor de optie oproepkracht danwel maandloner verlengen.

In uw TIS account kunt u een kostenplaatsnummer toevoegen. Onder medewerkers in dienst selecteert u de betreffende medewerker en voegt de kostenplaats toe.

Ja, als u op de UU werkt kunt u hiervoor een aanvraag doen via Campus4Work. Anders kunt u een e-mail sturen naar info@topselectgroep.nl

Bespreek met uw medewerker wat er niet goed gaat en hoe dit opgelost kan worden. Het is van belang om gesprekken en gemaakte afspraken goed te documenteren.
Als er geen verbetering is, gaat u eerst na of er een proeftijd is. Is dit het geval en de proeftijd is nog niet verstreken dan kunt u in overleg met Topselect, de arbeidsovereenkomst ontbinden. Is er geen sprake (meer) van een proeftijd, neem dan altijd contact op met Topselect voor de mogelijke vervolg stappen.

U kunt urenbriefjes digitaal goedkeuren in uw account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl Als er uren zijn om goedgekeurd te worden ontvangt u hierover een e-mail. Nadat u de uren heeft goedgekeurd worden deze verwerkt. U kunt de status volgen in uw account.

In uw Topselect account vindt u onder het kopje 'mijn facturen'  een overzicht van de tarieven.  Ook kunt u contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl als u vragen heeft over de tarieven.

U kunt met de medewerker afspreken dat hij/zij een reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer ontvangt. U kunt dit aangegeven in het aanmeldformulier. De vergoeding bedraagt € 0,08 per kilometer, met een maximum van 60 kilometer per dag. De reiskosten zijn onbelast (netto). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen reizen per auto of OV.

1/ De medewerker moet ten minste twee jaar in dienst zijn geweest
2/De arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet verlengd op initiatief van de werkgever
3/De transitievergoeding is niet verschuldigd bij o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, beëindiging i.v.m. of na de AOW-gerechtigde leeftijd en ernstige verwijtbaarheid van de werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per 6 maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Vanaf januari 2016 zijn de kosten van de transitievergoeding opgenomen in het tarief van Topselect.

Ja. Gedurende de eerste 52 weken is dat 91% van het loon en gedurende de 53ste tot en met de 104e week 80%, waarbij geldt dat er minimaal recht is op het voor de werknemer geldende wettelijke minimum loon. De 1ste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag.

De door Topselect aan de medewerker uitbetaalde uren worden bij u in rekening gebracht. Zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden.

Voor oproepkrachten geldt dat als hij/zij is opgeroepen om te komen werken en ziek is of ziek wordt tijdens de werkzaamheden, hij/zij recht heeft op doorbetaling van loon.

Op grond van artikel 7:629 BW heeft de medewerker recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Zie hierover ook de arbeidsvoorwaarden van Topselect.