Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een account aan?

Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hier vindt u alle informatie bij elkaar. U heeft overzicht welke medewerkers u heeft aangemeld, u ziet wanneer contracten aflopen en u kunt nieuwe medewerkers aanmelden. Ook kunt u hier de urenbriefjes van uw medewerkers goedkeuren. Daarnaast vindt u hier nieuws over aanpassingen in de dienstverlening of nieuwe regelingen.

U kunt een account aanmaken op https://tis.topselectgroep.nl/

Als u na raadpleging van deze FAQ nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

B.V. Topselect
Daltonlaan 400, 3e etage
3584 BK Utrecht
Telefoon 085-0775040
E-mail: info@topselectgroep.nl

Een maandloner is in dienst bij Topselect voor een vast aantal uren per week en voor een periode van minimaal drie aaneengesloten maanden. Het in de overeenkomst vastgestelde salaris wordt maandelijks uitbetaald. De medewerker hoeft geen urenbriefjes in te dienen.

Een flexmedewerker met vaste uren krijgt een arbeidsovereenkomst met vaste uren per week. Van de vastgestelde uren mag 30% naar boven en 30% naar beneden worden afgeweken. Omdat de gewerkte uren een kleine marge hebben, moet de medewerker wel urenbriefjes indienen.

Een oproepkracht krijgt een arbeidsovereenkomst voor een wisselend aantal uren (‘nuluren contract’). Uren dienen wekelijks gedeclareerd te worden via een urenbriefje.

Zie voor overige verschillen in rechten en plichten de Informatie-en Arbeidsvoorwaarden.

Bij een payroll constructie is Topselect de juridische werkgever van uw medewerker. Dit betekent dat Topselect de werkgevers risico’s draagt. Daarnaast neemt Topselect alle administratieve taken van u over. Van het opstellen van contracten tot het uitbetalen van loon.

Nee, Topselect is geen uitzendbureau, maar een payrollbedrijf. Wij nemen een door de opdrachtgever zelf geselecteerde medewerker voor een vastgestelde periode in dienst.

Artikel 8 lid 2 uit de Algemene voorwaarden van Topselect bepaalt:


Alle aanspraken op auteursrecht, octrooirecht en andere rechten van intellectuele eigendom die Topselect detacheringen zal verwerven door de werkzaamheden van de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever vallen de opdrachtgever toe.

Met andere woorden:  Topselect maakt op geen enkele manier aanspraak op rechten van intellectueel eigendom. Deze komen toe aan de opdrachtgever/inlener.

Dit kan via het formulier op onze website of,in het geval u al eerder medewerkers heeft aangemeld, in uw account. De medewerker ontvangt een verzoek om zijn/haar gegevens in te vullen. Op basis van deze gegevens stelt Topselect een arbeidsovereenkomst op en stuurt deze ter ondertekening aan de medewerker.

 

1/ Een medewerker kan maximaal 3 contracten krijgen in een periode van 3 jaar. Is de periode tussen de contracten langer dan 6 maanden, dan wordt de keten doorbroken en gaat het aantal contracten en de periode van 3 jaar opnieuw tellen.

Let op! Als de medewerker eerder in dienst was bij de UU, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat eerdere contracten bij de UU mee tellen in de keten. Als u weet dat een medewerker al eerder op de UU heeft gewerkt, meld dit dan bij Topselect. Topselect zal ook altijd zelf nagaan of een verlenging mogelijk is.

2/ Een verlenging betekent dat de medewerker een nieuw contract krijgt. De aanvraag voor een verlenging kunt u doen in uw Topselect account.  Kies onder het kopje 'mijn medewerkers' voor de optie oproepkracht danwel maandloner verlengen.

In uw TIS account kunt u een kostenplaatsnummer toevoegen. Onder medewerkers in dienst selecteert u de betreffende medewerker en voegt de kostenplaats toe.

Ja dat kan. Als u op de UU werkt kunt u hiervoor een aanvraag doen via uuflexwerk.nl  Anders kunt u een e-mail sturen naar info@topselectgroep.nl

Neem contact op met Topselect om te bespreken welke stappen er genomen kunnen worden om dit op te lossen.

U kunt urenbriefjes digitaal goedkeuren in uw account. Om in te loggen of een account aan te maken ga naar tis.topselectgroep.nl Als er uren zijn om goedgekeurd te worden ontvangt u hierover een e-mail. Nadat u de uren heeft goedgekeurd worden deze verwerkt. U kunt de status volgen in uw account.

In uw Topselect account vindt u onder het kopje 'mijn facturen'  een overzicht van de tarieven.  Ook kunt u contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl als u vragen heeft over de tarieven.

De reiskosten voor woon-werkverkeer worden vergoed conform de regeling van de inlener.

Met de Universiteit Utrecht (UU) is afgesproken dat voor studenten de reiskosten voor woon-werkverkeer niet worden vergoed. Heeft uw medewerker incidentele reiskosten, dan kunt u hierover afspraken maken met de medewerker en dit bij Topselect aangeven.

Is uw medewerker geen student dan geldt de reiskostenvergoeding van de UU. In uw aanvraag geeft u aan dat de medewerker de reiskosten voor woon-werkverkeer vergoed moet krijgen.

 

1/De arbeidsovereenkomst is beëindigd of niet verlengd op initiatief van de opdrachtgever/inlener.
2/De transitievergoeding is niet verschuldigd bij o.a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, beëindiging i.v.m. of na de AOW-gerechtigde leeftijd en ernstige verwijtbaarheid van de werknemer.

De kosten van de transitievergoeding zijn opgenomen in het tarief van Topselect.

Werkt uw medewerker voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten en de ZANU van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Werkt de medewerker voor een andere organisatie, dan is de dan geldende cao of regeling van de betreffende inlener van toepassing. Is er geen cao of regeling?  Dan gelden de wettelijke regelingen. Zie rijksoverheid.nl

De medewerker heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van de arbeidsovereenkomst.