Veelgestelde vragen

Heb ik recht op vakantiegeld en vakantiedagen?

Als u oproepkracht bent of flexmedewerker met vaste uren worden naast uw salaris reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en vakantiedagen (verlofuren). Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of, als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband. Op uw loonstrook kunt u zien hoeveel vakantiegeld u heeft opgebouwd.

Als u een vrije dag opneemt kunt u dit aangeven door in uw urenbriefje de optie verlof te kiezen. Op uw urenbriefje kunt u zien hoeveel verlofuren u heeft opgebouwd. Als u de uren niet opneemt worden deze aan het einde van uw dienstverband uitbetaald.

Als u een maandloon contract heeft, is in uw arbeidsovereenkomst opgenomen op hoeveel doorbetaalde vakantie-uren u recht heeft. Vakantie-uren worden niet uitbetaald, u wordt geacht deze gedurende de looptijd van uw contract op te nemen. U kunt verlof opnemen via VerlofApp Hiervoor krijgt u aan het begin van uw contract een uitnodiging.

Het vakantiegeld wordt jaarlijks in mei uitgekeerd of, als u eerder uit dienst gaat, één maand na het einde van het dienstverband.

 

Bij oproepkrachten of flexmedewerkers met vaste uren worden uren uitbetaald als de feestdag valt op een dag waarop de medewerker normaal gesproken zou werken/opgeroepen is, maar niet kan werken omdat de locatie gesloten is. De uren, die de medewerker normaal gesproken had gewerkt, worden ingevuld onder de optie feestdagen in het urenbriefje.

Is de locatie open en kan de medewerker gewoon naar werk, dan worden de uren gedeclareerd zoals gebruikelijk, onder normale uren.

Heeft u een maandloon contract dan krijgt u op feestdagen automatisch doorbetaald als het gaat om een dag waarop u normaal gesproken zou werken.

Doorbetaalde feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag. Brugdagen worden niet doorbetaald.

 

 

 

De arbeidsvoorwaarden van de inlener zijn op u van toepassing.

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht, dan heeft u recht op een eindejaarsuitkering. Deze wordt in november of aan het einde van uw dienstverband naar rato aan u uitbetaald.

Bent u oproepkracht, dan geeft u de verlofuren door aan Topselect via een urenbriefje in uw TIS account. U kiest hiervoor de optie 'verlofuren'. Uren worden alleen uitbetaald als er voldoende reservering is opgebouwd. In uw urenbriefje kunt u zien hoeveel uren u heeft opgebouwd.

Maandloners ontvangen, zodra ze in dienst zijn bij Topselect, een uitnodiging van Verlof app. Via dit systeem kunt u, nadat uw leidinggevende akkoord heeft gegeven, uw verlof uren doorgeven aan Topselect. U ziet ook direct hoeveel verlof uren u (nog) heeft.

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten en de ZANU van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl

Werkt u voor een andere opdrachtgever? Dan geldt de cao of regeling van deze opdrachtgever. Is er geen cao of regeling, dan gelden de wettelijke regelingen. Zie rijksoverheid.nl

U heeft recht op doorbetaling van loon bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Dit geldt uiteraard slechts voor de duur van uw arbeidsovereenkomst.

 

Kunt u niet komen werken door ziekte, dan is het belangrijk dat u de juiste stappen volgt i.v.m. uitbetaling van ziekte-uren en het evt. aanmelden bij de bedrijfsarts.


  1. U meldt zich op de eerste verzuimdag per e-mail ziek: info@topselectgroep.nl De ziekmelding moet vóór 8.45 uur binnen zijn.

  2. Uw feitelijk leidinggevende moet vóór 8.45 uur op de hoogte zijn gesteld van de ziekmelding.

  3. Als u gedurende uw ziekte op een ander adres verblijft dan het bij Topselect bekende woonadres, dan moet u dat aan ons doorgeven.

  4. Topselect bepaalt of het nodig is u aan te melden bij de bedrijfsarts.

  5. Op de dag dat u hersteld bent, moet u zich vóór 9.30 uur betermelden bij Topselect


Declareren ziekte uren

1. Er is pas recht op betaling van ziekte-uren vanaf het moment dat u een ziekmelding volgens bovenstaande stappen hebt gedaan.

2. De uren die u was ingeroosterd, maar niet kon werken door ziekte, voert u in onder normale uren. Let op! Zet in de opmerkingen dat het om ziekte-uren gaat.

Topselect vindt een veilig klimaat voor alle medewerkers belangrijk. Toch kan het gebeuren dat medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of pesten.

Topselect maakt gebruikt van de vertrouwenspersonen van de universiteit en van externe vertrouwenspersonen.

Werkt u bij de Universiteit Utrecht en wilt u een melding maken van iets dat u heeft gezien of meegemaakt dat gerelateerd is aan uw werk bij de UU?

U kunt dan contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de UU voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Neem contact op met de vertrouwenspersonen via: vertrouwenspersonen-ongewenstgedrag@uu.nl

U kunt ook contact opnemen met Topselect: drs. Marjon Ham marjon@topselectgroep.nl

 

Op verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg, op calamiteiten- en ander kort durend verzuimverlof, op kortdurend en langdurend zorgverlof en ouderschapsverlof zijn de bepalingen van de Wet arbeid en zorg van toepassing. Zie:  www.szw.nl

Als u op detacheringsbasis werkt voor de Universiteit Utrecht dan zijn de bepalingen uit de dan geldende cao-Nederlandse Universiteiten van toepassing. Voor meer informatie: www.vsnu.nl