Q&A Wet arbeidsmarkt in balans

Wat is de WAB?

Op 1 januari 2020 is  de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. De wet beoogt de verschillen tussen vast en flex werk te verkleinen.

In de WAB wordt geregeld dat medewerkers die via een payroll organisatie (Topselect) worden ingehuurd vergelijkbare arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als werknemers van de inlener. Voor oproepkrachten geldt bovendien dat na 12 maanden het recht ontstaat op een vast aantal uren.


De belangrijkste veranderingen voor opdrachtgevers en medewerkers van Topselect zijn:


  1. Arbeidvoorwaarden - Voor medewerkers (maand en oproep) van Topselect gelden vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als voor de medewerkers die in dienst zijn bij de UU.

  2. Ketensystematiek – We gaan over van fase B contracten (6 contracten in een periode van 4 jaar), naar de ketensystematiek (3 contracten in een periode van 3 jaar).

  3. Oproep en aanvaarding werk - de opdrachtgever moet minstens vier dagen van tevoren de medewerker schriftelijk oproepen. Doet hij dit niet, dan hoeft de medewerker geen gehoor te geven aan de oproep.

  4. Aanbod vaste uren na 12 maanden - Na een periode van 12 maanden is Topselect verplicht de medewerker een aanbod te doen voor vaste uren. Gekeken wordt hierbij naar het gemiddeld aantal uren per maand over het afgelopen jaar.

  5. Transitievergoeding vanaf dag 1 - Medewerkers hebben i.p.v. na twee jaar, direct na aanvang van het dienstverband recht op de transitievergoeding.

  6. Adequaat pensioen - Medewerkers moeten een adequate pensioenregeling krijgen. De huidige StiPP regeling is dat niet. Dit vereiste geldt – in tegenstelling tot de andere wijzigingen- niet eerder dan 1 januari 2021.