Hoe werkt het?

– English below-

Topselect is een payroll bedrijf en 100% dochteronderneming van de Universiteit Utrecht Holding BV. U kunt een medewerker bij Topselect aanmelden voor tijdelijke werkzaamheden of projecten. De medewerker komt in dienst bij Topselect, maar verricht zijn of haar werkzaamheden bij de Universiteit Utrecht. De leidinggevende op de werkvloer is verantwoordelijk voor de inhoud en planning van het werk en voor de werkomgeving. Topselect is verantwoordelijk voor de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. het betalen van het loon en regelingen rond ziekte en verlof.

Wanneer kiest u voor Topselect?
U kiest voor Topselect als het om tijdelijke werkzaamheden of projecten gaat. Denk aan hulp op een open dag, kortlopende administratieve klussen of tijdelijke onderwijstaken (gastdocent). Ook in het geval van vervanging tijdens ziekte en verlof of bij piekbelasting kunt u bij ons terecht.

Oproep of maandloon?
U kiest voor een oproepcontract als het gaat om (sterk) wisselende uren. Een oproepcontract duurt minimaal 1 maand. U kiest voor een maandlooncontract als het om vaste uren gaat: er is sprake van een vast werkrooster. Een maandloon contract duurt minimaal 3 maanden.

Aanmelden
U kunt een medewerker aanmelden via  www.topselectgroep.nl Zodra de medewerker zijn gegevens heeft aangeleverd en het ID is gecontroleerd, stelt Topselect uiterlijk een week voor de startdatum een arbeidsovereenkomst op. Na ondertekening komt de medewerker in tijdelijke dienst bij Topselect.

Let op! Meld een medewerker op tijd aan. Bij voorkeur drie weken voor aanvang van de werkzaamheden. Zonder getekende arbeidsovereenkomst mag de medewerker niet starten met werken.

Identificatieplicht
Voordat de arbeidsovereenkomst opgesteld wordt, doen wij een digitale ID controle. Daarnaast dient u op de 1e werkdag het originele identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de gedetacheerde medewerker te controleren.
U mag dit identiteitsbewijs niet in uw administratie bewaren. Dit doet Topselect als werkgever. Heeft de medewerker echter een nationaliteit van één van de landen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dan dient u het identiteitsbewijs ook in de administratie te bewaren. Voor meer informatie klik hier (onder het kopje ‘identificatieplicht uitzendkrachten’).

Account
Topselect werkt met het Topselect Informatie Systeem (TIS). Hierin vindt u alle informatie bij elkaar. U heeft overzicht welke medewerkers u heeft aangemeld, u ziet wanneer contracten aflopen en u kunt nieuwe medewerkers aanmelden. Ook kunt u hier de uren van uw oproepkrachten goedkeuren en blijft u op de hoogte van de dienstverlening van Topselect.

U kunt een account aanmaken op tis.topselectgroep.nl

Verlengen
U kunt het contract van een medewerker verlengen via uw account.

Een medewerker kan maximaal 3 contracten krijgen in een periode van 3 jaar. Is de periode tussen de contracten langer dan 6 maanden dan wordt de keten doorbroken en gaat het aantal contracten en de periode van 3 jaar opnieuw tellen.

Als de medewerker eerder in dienst was bij de UU, kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent dat eerdere contracten bij de UU mee tellen in de keten.
Als bij u bekend is dat de medewerker eerder bij de UU heeft gewerkt, neem dan altijd eerst contact met ons op.

Goedkeuren uren oproepkrachten
Bij het aanmelden van de medewerker geeft u in het formulier aan wie de gewerkte uren goedkeurt (uzelf of iemand anders). Indien degene die de uren goedkeurt nog geen account heeft, ontvangt hij/zij een uitnodiging hiervoor.

Op maandag en donderdag wordt er een e-mail verstuurd als er uren klaar staan ter goedkeuring. Uren die vóór woensdagochtend 9.00 uur zijn goedgekeurd worden diezelfde week uitbetaald. U diet gereedstaande uren wekelijks te beoordelen.

Arbeidstijdenwet
Medewerkers vullen de begin- en eindtijden van hun werkzaamheden en hun pauzes in op het urenbriefje. Na 5,5 uur werken is de medewerker verplicht een pauze te nemen. Pauzes worden niet doorbetaald. Daarnaast mag de medewerker na afloop van een werkdag, minimaal 11 uur aaneengesloten niet werken. U dient hierop te controleren.

Kosten
In uw account vindt u onder het kopje ‘mijn facturen’ een overzicht van de tarieven. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met Topselect.

Vragen?
Heeft u vragen over de arbeidsvoorwaarden (o.a. ziekte, vakantie, transitievergoeding), het goedkeuren van uren of een factuur? In uw account en op www.topselectgroep.nl vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Ook kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Topselect via info@topselectgroep.nl of 085 0775040.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Topselect is a payroll agency. You may register an employee with Topselect for temporary activities or projects. The employee will be employed by Topselect, but performs their activities at Utrecht University. The line manager on the workfloor is responsible for the content and planning of the work and for the working environment. Topselect is responsible for the employment contract and the employment terms including salary payment and arrangements regarding sickness and leave.

Registration
You may register an employee via www.topselectgroep.nl Once the employee has supplied their details, Topselect will draw up an employment contract no later than a week before the start date. After they have signed it, the employee will enter into the temporary employment of Topselect.

Please note: register an employee in good time, preferably three weeks before the start of the activities. Without a signed employment contract, the employee will not be allowed to start work.

Account
Topselect works with the Topselect Information System (TIS), where you will find all the information in one place. You can find an overview of the employees you have registered, you can see when contracts terminate, and you can register new employees. You can also approve the hours of your on-call employees here, and you can stay up to date with the service provision of Topselect.

You may create an account at tis.topselectgroep.nl

Extension
An employee may have a maximum of three contracts in a three-year period. If the period between the contracts is longer than six months, the chain will be broken and the counting period for the number of contracts and the three-year period will start again.

If the employee was previously employed by UU they may be eligible for continuous employment. This means that previous contracts with UU are included in the total period of employment.
If you are aware that the employee previously worked at UU, please always contact us first.

You can extend the contract of an employee via your account.

Approval of hours for on-call employees
When registering the employee, you should indicate in the form who approves the hours worked (you or someone else). If the person who approves the hours does not yet have an account, they will receive an invitation for this. An e-mail will be sent on Monday and Thursday if hours are available for approval.

Cost
Under the header ‘my invoices’ in your account, you will find a summary of the rates. You can also contact Topselect about this.

Any questions?
Do you have any questions about the employment terms (including sickness, holiday and transition compensation), approving hours or an invoice? In your account and at www.topselectgroep.nl you will find answers to the most frequently asked questions (FAQs). You may also contact Topselect on working days between 9am and 5pm via info@topselectgroep.nl or by calling 085 0775040.