WWZ: de wijzigingen per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 treedt als gevolg van de Wet werk en zekerheid weer een aantal wijzigingen in werking voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en andere flexibele arbeidsvormen, zoals oproepkrachten. De nieuwe wet geldt onverkort voor Topselect. Dit in tegenstelling tot de universiteit waar de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing is.

Ketenregeling
Bij arbeidsovereenkomsten die elkaar binnen een periode van maximaal 6 maanden (dat is nu 3 maanden) opvolgen, ontstaat bij het 4e contract óf na 2 jaar (dat is nu 3 jaar) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Transitievergoeding
Werknemers die ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd, hebben recht op een transitievergoeding.

Sinds 1 januari 2015 waren er al wijzigingen met betrekking tot de proeftijd en aanzegplicht:

Proeftijd
Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een looptijd korter dan zes maanden is het niet meer mogelijk een proeftijd op te nemen. Deze wijziging geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die zijn overeengekomen op of na 1 januari 2015. De oude regels met betrekking tot de proeftijd voor arbeidsovereenkomsten tot twee jaar (proeftijd een maand) en langer dan twee jaar (proeftijd twee maanden), blijven van kracht. Net zoals de regel dat de proeftijd voor beide partijen gelijk is.

Aanzegplicht
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer die automatisch eindigt, heeft de werkgever een aanzegplicht. Dit betekent dat Topselect uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of (i) het contract wel of niet verlengd wordt en (ii) wat de voorwaarden zijn waaronder het contract eventueel kan worden voortgezet. De aanzegtermijn geldt ongeacht de omvang van de arbeidsovereenkomst.

lees verder