Speciaal voor werkgevers

 

Outplacement

Voor medewerkers die in overleg met de organisatie besloten hebben om op zoek te gaan naar een andere functie, verzorgt Topselect een outplacement traject. Het betreft individuele begeleiding op maat, creatief en praktisch, waarbij vaak van detachering/proefplaatsing gebruik gemaakt wordt. Outplacement kan ook gericht zijn op ontwerp, start en implementatie van een eigen bedrijfsvoering. De begeleiding duurt gemiddeld een jaar en bestaat in de meeste gevallen uit onderstaande stappen:

1. In de intakefase wordt de situatie van de kandidaat in kaart gebracht en wordt er een op de kandidaat toegesneden plan van aanpak gemaakt voor eventuele vervolgbegeleiding. Na goedkeuring van de schriftelijke rapportage, plan van aanpak en offerte kan een outplacementtraject bestaan uit: Loopbaantraject KOERS, Arbeidsbemiddelingstraject begeleiding bij solliciteren en netwerken en een aantal losse modules zoals testen en losse trainingen.

2. Het loopbaantraject KOERS levert inzicht in eigen sterke en zwakke kanten in relatie tot de arbeidsmarkt: Wie ben ik, wat kan ik , wat wil ik? Ter voorbereiding op de gesprekken werkt de kandidaat thuis opdrachten uit. KOERS staat voor Kennis, Opleiding, Ervaring, Resultaat, Stappenplan. Resultaat van KOERS is een persoonsprofiel. De kandidaat maakt een actieplan voor de korte en langere termijn.

3. Na afronding van een Loopbaantraject KOERS kan Topselect samen met u op zoek gaan naar de juiste baan. Hierbij zal, indien nodig, gebruik gemaakt worden van contacten die Topselect heeft met vele en verschillende arbeidsmarktsectoren.

Managementconsultancy

Op aanvraag van de leidinggevende wordt geadviseerd en meegedacht over het plan van aanpak bij reorganisaties, of mogelijke oplossingsrichtingen waardoor impasses, verstoorde arbeidsverhoudingen en/of disfunctioneren van organisatieonderdelen of werknemers kunnen worden opgelost en ontslagen kunnen worden voorkomen.

Financieel Fiscaal juridische berekening en advisering

Het in kaart brengen van financiële en rechtspositionele consequenties bij gebruikmaking van (pre-)seniorenregelingen, afvloeiingsvarianten, c.q. beregelen van afkoop wachtgeld in het kader van eigen bedrijfsvoering of anderszins. De kosten zoals doorrekenen van scenario’s, beregeling afkoop, opstellen van contracten zijn op aanvraag.