search

Veelgestelde vragen

Hoe word ik aangemeld bij Topselect detacheringen?
In de meeste gevallen zal de afdeling P&O van uw faculteit of dienst aan ons de benodigde formulieren opsturen. Op basis van deze formulieren stelt BV Topselect detacheringen een arbeidsovereenkomst op en stuurt die in tweevoud naar u toe U dient beide exemplaren te ondertekenen en retour te zenden (via de interne post).

Welke gegevens moet ik aanleveren?
U dient een kopie van uw (geldige) paspoort of ID kaart en een volledig ingevulde loonheffingsverklaring in te leveren bij uw faculteit. LET OP! Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. Daarnaast hebben wij een bank- of girorekening nodig.

Wanneer krijg ik uitbetaald?
Als wij uw getekende arbeidsovereenkomst hebben ontvangen kunnen wij tot uitbetaling overgaan.

Wanneer worden de lonen betaald?
Wekelijks. Elke dinsdag worden de op dat moment aanwezige werkbriefjes ingevoerd en aan de hand daarvan worden de salarisbetalingen gedaan.

Waarom staat er op mijn dagafschrift bv. WEEK 0804 terwijl het een werkbriefje is van week 2?
De omschrijving op het dagafschrift is de week waarin de betaling plaatsvindt en NIET de week waarin u heeft gewerkt.

Hoe controleer ik mijn betalingen?
Elke 4 weken krijgt u een salarisspecificatie toegezonden. Deze specificatie heeft betrekking op uw werkzaamheden van de afgelopen 4 weken.

Ik heb gewerkt maar nog steeds geen salaris gekregen?
Informeer bij uw afdeling P&O of uw contractgegevens zijn verzonden naar BV Topselect detacheringen.

Ik heb een salaris afgesproken van bv  € 15,00 maar ik krijg veel minder?
BV Topselect detacheringen betaalt alleen netto lonen uit. Dit betekent dat op uw salaris de premies voor sociale lasten en loonheffing worden ingehouden. De afspraak die u heeft gemaakt met betrekking tot uw salaris betreft altijd een  BRUTO salarisbedrag en geen NETTO salarisbedrag. Ga verder na of u de loonheffingskorting heeft laten toepassen. U kunt de loonheffingskorting maar ėėnmaal laten toepassen; dus als u al een andere baan heeft dan zal het netto salarisbedrag bij BV Topselect detacheringen lager zijn dan u verwacht omdat meer loonheffing wordt ingehouden.

Ik heb al eerder gewerkt bij BV Topselect detacheringen maar moet nu weer al mijn gegevens insturen?
Als er sprake is van een nieuwe opdracht dan gaan wij een nieuwe overeenkomst met elkaar aan. Ook is het mogelijk dat er sprake is van een mutatie. Het kan zijn dat uw gegevens zijn veranderd. Denk bv. aan uw adres, bank- of girorekening of de inhouding van loonheffingskorting. Verder moeten wij in het bezit zijn van een geldige kopie van uw paspoort of ID-kaart.

Ik heb een salaris afgesproken van bv. € 11 maar krijg maar € 9 bruto?
Informeer bij uw afdeling P&O. Indien blijkt dat een ander salaris is afgesproken vraag of uw afdeling P&O contact opneemt met BV Topselect detacheringen.

Worden mijn uren doorbetaald als ik een vrije dag wil opnemen?
Naast uw salaris worden reserveringen opgebouwd voor vakantiegeld en (verlofuren)vakantiedagen. Het vakantiegeld wordt jaarlijks, of als u eerder uit dienst gaat bij het eind van het dienstverband, in mei uitgekeerd. Als u een vrije dag opneemt kunt u dit aangeven op uw werkbriefje. Wij zullen uit uw reservering deze dag uitbetalen, vooropgesteld dat er voldoende reservering is opgebouwd. Is uw reservering niet voldoende dan zal een lager bedrag worden uitgekeerd. Op uw salarisspecificatie vind u deze reserveringen terug.

Ik zou werken op een feestdag maar de locatie waar ik werk is gesloten? Worden mijn uren niet uitbetaald?
Als de feestdag valt op een dag waarop u zou werken dan worden uw uren gewoon uitbetaald. Om te bepalen of het gaat om een reguliere werkdag, wordt gekeken naar de  voorafgaande 13 weken.

Ik begrijp niets van mijn salarisspecificatie of de betaling die ik heb gekregen. Bij wie moet ik zijn om hier meer informatie over te krijgen?
U kunt op elke werkdag van 09:00 tot 17:00 contact opnemen met BV Topselect detacheringen, telefoonnummer: 030-253 2806. U kunt uw vraag ook via de email stellen naar: detacheringen@topselectgroep.nl

Ik heb een contract gekregen voor werkzaamheden bij bv. Parnassos maar ik ga nu werken bij bv. Sociale Wetenschappen. Moet ik nu een nieuw contract krijgen?
Als uw werkzaamheden vallen binnen de periode van uw (vigerende) arbeidsovereenkomst met Topselect detacheringen, kunt u op basis van deze arbeidsovereenkomst gaan werken, in dit geval, bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat Topselect detacheringen door de Faculteit in kennis word gesteld van deze nieuwe werkzaamheden. U krijgt een bevestiging dat u tegen deze voorwaarden werkzaam bent onder het huidige contract bij Sociale Wetenschappen.

Ik had een andere baan die nu is afgelopen moet ik iets doen?
Als uw andere baan ophoudt zal in de meeste gevallen uw loonheffingskorting nader bekeken moeten worden omdat u die maar bij 1 werkgever kunt laten toepassen. Ga na of u de loonheffingskorting bij BV Topselect detacheringen heeft laten toepassen en stuur, indien dit niet het geval is, een nieuwe Verklaring Loonheffingen op.

Ik werk parttime. Krijg ik nu belasting terug?
Het is mogelijk dat u op basis van uw totale inkomsten over enig jaar teveel belasting heeft betaald. Uw laatste salarisstrook is tevens uw jaaropgave. Op basis van deze gegevens kunt u middels een T-, of Tj- formulier eventueel teveel betaalde belastingen terug ontvangen. Wij adviseren u om dit ALTIJD na te gaan want in veel gevallen kunt u in aanmerking komen voor belastingteruggave.

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
U ontvangt geen aparte jaaropgave. Uw laatste salarisstrook is tevens uw jaaropgave.

Bereikbaarheid en Adresgegevens
Mocht u na raadpleging van uw opdrachtgever of de afdeling P&O (die in veel gevallen uw vragen adequaat van een antwoord zullen voorzien) nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
BV Topselect detacheringen, Bolognalaan 10, 3583 CJ Utrecht, Telefoon 030 – 253 28 06, Per e-mail: detacheringen@topselectgroep.nl

Contract en andere gegevens opsturen via de Interne Post
Als u uw contract wilt terugsturen of andere gegevens die we nodig hebben met betrekking tot uw dienstverband, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van de Interne Post van de Universiteit Utrecht. Als u niet weet waar u de Interne Post moet inleveren, vraag dit dan aan het secretariaat van uw afdeling of aan de portier van uw gebouw waar u gaat werken.